ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИНВЕСТИТОРИ

 

 

 

 

 

 

27.05.2024 г.

Протокол от проведеното на 27.05.2024 г. извънредно заседание на ОСА на Формопласт АД

26.04.2024 г.

Покана за свикване на извънредно заседание на ОСА на Формопласт АД, насрочено за 27.05.2024.
Материали и предложения за решения за извънредното заседание на ОСА на Формопласт АД, насрочено за 27.05.2024

24.07.2023 г.

Покана и материали за свикване на ОСА на Формопласт АД, насрочено за 25.08.2023 г.
Годишен финансов отчет за дейността 2022 Формопласт АД

28.06.2023 г.

Покана и материали за свикване на ОСА на Формопласт АД, насрочено за 28 юни 2023 г.
Протокол от проведеното на 28.06.2023 г. ОСА на Формопласт АД

21.09.2022 г.

„Формопласт“ АД изпълнява проект по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“
Наименованието на проектно предложение е „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“ по договор № BG16RFOP002-6.002-0259-C01, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Целта на проекта е предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за възстановяване от икономическите последици от разпространението на пандемията COVID-19 чрез подобряване на енергийната им ефективност. Проектното предложение включва реализиране на енергоспестяващи мерки, които ще допринесат за значително намаляване на специфичната консумация на енергия и ще разширят производствения капацитет и конкурентоспособността на компанията. Обща стойност на проекта е 200 000 лв., от които 100 000 лв. европейско съфинансиране. Началната дата на изпълнение на проекта е 16.09.2022 г., като той следва да приключи до 16.07.2023 г.

28.06.2022 г.

Протокол от проведеното на 27.06.2022 г. ОСА на Формопласт АД

27.05.2022 г.

Съветът на директорите на „ФОРМОПЛАСТ” АД, гр. Кърджали, на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ във връзка с чл. 115, ал. 1 от ЗППЦК, свиква редовно заседание на общото събрание на акционерите на „ФОРМОПЛАСТ” АД, с уникален идентификационен код на събитието: FM20220627OGMS, което ще се проведе на 27.06.2022г. от 10:00 часа (7:00 часа UTC) в офиса на дружеството в гр. Кърджали, област Кърджали, Промишлена зона „Юг”

1. Покана за свикване на редовното заседание на ОСА на „Формопласт“АД;

2. Материали и предложения за решения;

19.02.2021 г.

„ФОРМОПЛАСТ“ АД е бенефициент по проект „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, сключен на изпълняван във връзка със сключен административен договор за БФП № BG16RFOP002-2.077-1651-C01, по процедура № BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП, Инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП“. Целта на проекта е осигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Обща стойност на проекта: 72 000.00 лв., от които 61 200.00 лв. европейско и 10 800.00 лв. национално съфинансиране.

28.05.2021 г.

Съветът на директорите на „ФОРМОПЛАСТ” АД – гр. Кърджали на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ вр. с чл. 115, ал.1 от ЗППЦК свиква редовно заседание на общото събрание на акционерите на дружеството на 30.06.2021 г. от 10.00 часа (7:00 часа UTC) в офиса на дружеството в гр. Кърджали, област Кърджали, Промишлена зона „Юг”.

1. Покана за свикване на редовно заседание на ОСА на „Формопласт“АД;

2. Материали и предложения за решения;

3. Доклад на директора за връзки с инвеститорите;

4. Доклад за прилагане на политиката по възнагражденията;

5. Доклад на одитния комитет.

6. Протокол от заседание на СД на „Формопласт“АД за свикване на ОСА.

7. Годишен финансов отчет на „Формопласт“АД за 2020 г.

8. Образец на пълномощно

9. Декларация за корпоративно управление_2020

1.10.2020 г.

Протокол от редовно годишно заседание на общото събрание на акциoнерите

28.08.2020 г.

Съветът на директорите на „ФОРМОПЛАСТ” АД – гр. Кърджали на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ вр. с чл. 115, ал.1 от ЗППЦК свиква редовно заседание на общото събрание на акционерите на дружеството на 30.09.2020 г. от 10.00 часа (7:00 часа UTC) в офиса на дружеството в гр. Кърджали, област Кърджали, Промишлена зона „Юг”.

1. Покана за свикване на редовно заседание на ОСА на „Формопласт“АД;

2. Материали и предложения за решения;

3. Доклад на директора за връзки с инвеститорите;

4. Доклад за прилагане на политиката по възнагражденията;

5. Доклад на одитния комитет.

6. Протокол от заседание на СД на „Формопласт“АД за свикване на ОСА.

7. Годишен финансов отчет на „Формопласт“АД за 2019 г.

8. Правила за работа на ОК (Проект)

9. Политика за възнагражденията (Проект)

10. Образец на пълномощно

11. Декларация за корпоративно управление_2019

12. Декларация_ОК_Й. Раденков

13. Декларация_ОК_Н. Шемширова

14. Декларация_ОК_Р. Кузманова

 

 

 

 

 

 

21.06.2019 г.

“ФОРМОПЛАСТ” АД – гр. Кърджали проведе редовно заседание на Общото събрание на акционерите на дружеството на 21.06.2019 г. от 11.00 часа в офиса на дружеството в гр.Кърджали, област Кърджали, Промишлена зона „Юг”

1. Протокол от проведеното Общо събрание на акционерите на Общо събрание на акционерите на ФОРМОПЛАСТ” АД;

 

 

 

 

 

 

21.05.2019 г.

 

Съветът на директорите на „ФОРМОПЛАСТ” АД – гр. Кърджали на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ вр. с чл. 115, ал.1 от ЗППЦК свиква редовно заседание на общото събрание на акционерите на дружеството на 21.06.2019 г. от 11.00 часа в офиса на дружеството в гр. Кърджали, област Кърджали, Промишлена зона „Юг”.

1. Покана за свикване на редовно заседание на ОСА на „Формопласт“АД;

2. Материали и предложения за решения;

3. Доклад на директора за връзки с инвеститорите;

4. Доклад за спазване на политиката по възнагражденията;

5. Доклад на одитния комитет.

6. Протокол от заседание на СД на „Формопласт“АД за свикване на ОСА.

7. Годишен финансов отчет на „Формопласт“АД за 2018 г.

8. Одиторски доклад.

9. Образец на пълномощно.

 

 

 

 

 

 

26.06.2018 г.

“ФОРМОПЛАСТ” АД – гр. Кърджали проведе редовно заседание на Общото събрание на акционерите на дружеството на 22.06.2018 г. от 13.00 часа в офиса на дружеството в гр.Кърджали, област Кърджали, Промишлена зона „Юг”

1. Протокол от проведеното Общо събрание на акционерите на Общо събрание на акционерите на ФОРМОПЛАСТ” АД;

 

 

 

 

 

 

22.05.2018 г.

 

Съветът на директорите на „ФОРМОПЛАСТ” АД – гр. Кърджали на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ вр. с чл. 115, ал.1 от ЗППЦК свиква редовно заседание на общото събрание на акционерите на дружеството на 22.06.2018 г. от 13.00 часа в офиса на дружеството в гр. Кърджали, област Кърджали, Промишлена зона „Юг”.

1. Покана за свикване на редовно заседание на ОСА на „Формопласт“АД;

2. Материали и предложения за решения;

3. Доклад на директора за връзки с инвеститорите;

4. Доклад за спазване на политиката по възнагражденията;

5. Доклад на одитния комитет.

6. Образец на пълномощно.

7. Протокол от заседание на СД на „Формопласт“АД за свикване на ОСА.

 

 

 

 

 

 

16.02.2018 г.

“ФОРМОПЛАСТ” АД – гр. Кърджали проведе заседание на Общото събрание на акционерите на дружеството на 16.02.2018 г. от 13.00 часа в офиса на дружеството в гр.Кърджали, област Кърджали, Промишлена зона „Юг”

1. Протокол от проведеното Общо събрание на акционерите на Общо събрание на акционерите на ФОРМОПЛАСТ” АД;

 

 

 

 

 

 

15.01.2018 г.

Съветът на директорите на „ФОРМОПЛАСТ” АД, гр. София, на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ във връзка с чл. 115, ал. 1 от ЗППЦК, свиква извънредно заседание на общото събрание на акционерите на „ФОРМОПЛАСТ” АД, което ще се проведе на 16 февруари 2018г. от 13:00 часа в офиса на дружеството в гр. Кърджали, област Кърджали, Промишлена зона „Юг”.

1. Покана;

2. Образец на пълномощно;

3. Материали и предложения за решения;

4. Решение на СД за свикване на ОСА;

5. Устав на „ФОРМОПЛАСТ” АД (проект).

 

 

 

 

 

 

30.06.2017 г.

“ФОРМОПЛАСТ” АД – гр. Кърджали проведе заседание на Общото събрание на акционерите на дружеството на 30.06.2017 г. от 13.00 часа в офиса на дружеството в гр.Кърджали, област Кърджали, Промишлена зона „Юг”

1. Протокол от проведеното Общо събрание на акционерите на Общо събрание на акционерите на ФОРМОПЛАСТ” АД;

2. Уведомление до КФН за лицата, упражнили правото си на глас чрез представител по Чл. 116, ал. 11 от ЗППЦК;

 

 

 

 

 

 

22.05.2017 г.

 

Съветът на директорите на „ФОРМОПЛАСТ” АД – гр. Кърджали на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ вр. с чл. 115, ал.1 от ЗППЦК свиква редовно заседание на общото събрание на акционерите на дружеството на 30.06.2017 г. от 13.00 часа в офиса на дружеството в гр. Кърджали, област Кърджали, Промишлена зона „Юг”.

МАТЕРИАЛИ, СВЪРЗАНИ С ДНЕВНИЯ РЕД НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

1. Покана за провеждане на Общо събрание на акционерите на „ФОРМОПЛАСТ” АД;

2. Образец на пълномощно за участие в Общо събрание на акционерите;

3. Протокол от заседание на Съвета на директорите на „ФОРМОПЛАСТ” АД за свикване на Общо събрание на акционерите;

4. Одитиран годишен финансов отчет на „ФОРМОПЛАСТ” АД за 2016г.;

5. Доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството;

6. Годишен доклад на директора за връзка с инвеститорите;

7. Дипломи за висше образование и декларации по чл. 107 от ЗНФО на кандидатите за членове на одитния комитет на „ФОРМОПЛАСТ” АД;

8. Проект на статут на одитния комитет на „ФОРМОПЛАСТ” АД;

9. Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на СД на „ФОРМОПЛАСТ” АД;

10. Годишен финансов отчет за 2016 г. на „ФОРМОПЛАСТ” АД с одиторски доклад;

11. Доклад на Съвета на директорите за дейността на „ФОРМОПЛАСТ” АД през 2016 г.;

12. Доклад на одитния комитет на „ФОРМОПЛАСТ” АД за 2016 г.

 

 

 

 

 

22.06.2016 г.

“ФОРМОПЛАСТ” АД – гр. Кърджали проведе заседание на Общото събрание на акционерите на дружеството на 22.06.2016 г. от 10.00 часа в офиса на дружеството в гр.Кърджали, област Кърджали, Промишлена зона „Юг”

1. Протокол от проведеното Общо събрание на акционерите на Общо събрание на акционерите на ФОРМОПЛАСТ” АД;

2. Уведомление до КФН за лицата, упражнили правото си на глас чрез представител по Чл. 116, ал. 11 от ЗППЦК;

 

 

 

 

 

 

12.05.2016 г.

Съветът на директорите на „ФОРМОПЛАСТ” АД – гр. Кърджали на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ вр. с чл. 115, ал.1 от ЗППЦК свиква редовно заседание на общото събрание на акционерите на дружеството на 22.06.2016 г. от 10.00 часа в офиса на дружеството в гр. Кърджали, област Кърджали, Промишлена зона „Юг”.

МАТЕРИАЛИ, СВЪРЗАНИ С ДНЕВНИЯ РЕД НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

1. Покана за провеждане на Общо събрание на акционерите на „ФОРМОПЛАСТ” АД;

2. Образец на пълномощно за участие в Общо събрание на акционерите;

3. Протокол от заседание на Съвета на директорите на „ФОРМОПЛАСТ” АД за свикване на Общо събрание на акционерите;

4. Одитиран годишен финансов отчет на „ФОРМОПЛАСТ” АД за 2015 г.;

5. Доклад на регистрирания одитор за 2015 г.;

6. Доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството;

7. Годишен доклад на директора за връзка с инвеститорите;

8. Доклад на одитния комитет съгласно чл. 40е от Закона за независимия финансов одит;

9. Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на СД на „ФОРМОПЛАСТ” АД;

10. Материали, свързани с дневния ред на Общото събрание на акционерите на „ФОРМОПЛАСТ” АД.

 

 

 

 

 

 

07.01.2016 г.

Уведомление за разкриване на дялово участие.

 

 

 

 

 

 

26.09.2015 г.

„ФОРМОПЛАСТ” АД – гр. Кърджали проведе извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на дружеството на 25.09.2015 г. от 10.00 часа в офиса на дружеството в гр.Кърджали, област Кърджали, Промишлена зона „Юг”

1. Протокол от проведеното Общо събрание на акционерите на „ФОРМОПЛАСТ” АД;

2. Уведомление до КФН за лицата, упражнили правото си на глас чрез представител по Чл. 116, ал. 11 от ЗППЦК;

 

 

 

 

 

 

21.08.2015 г.

Съветът на директорите на „ФОРМОПЛАСТ” АД – гр. Кърджали на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ вр. с чл. 251 ал.2 от ЗППЦК свиква извънредно заседание на общото събрание на акционерите на дружеството на 25.09.2015 г. от 10.00 часа в офиса на дружеството в гр. Кърджали, област Кърджали, Промишлена зона „Юг”.

МАТЕРИАЛИ, СВЪРЗАНИ С ДНЕВНИЯ РЕД НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

1. Покана за провеждане на Общо събрание на акционерите на „ФОРМОПЛАСТ” АД;

2. Образец на пълномощно за участие в Общо събрание на акционерите;

3. Протокол от заседание на Съвета на директорите на „ФОРМОПЛАСТ” АД за свикване на Общо събрание на акционерите;

4. Материали, свързани с дневния ред на Общото събрание на акционерите на „ФОРМОПЛАСТ” АД;

 

 

 

 

 

 

27.06.2015 г.

“ФОРМОПЛАСТ” АД – гр. Кърджали проведе редовно заседание на Общото събрание на акционерите на дружеството на 26.06.2015 г. от 13.00 часа в офиса на дружеството в гр.Кърджали, област Кърджали, Промишлена зона „Юг”

1. Протокол от проведеното на 26.06.2015 г. Общо събрание на акционерите на „ФОРМОПЛАСТ” АД;

2. Годишен финансов отчет на „ФОРМОПЛАСТ” АД за 2014 г.;

3. Уведомление до КФН за лицата, упражнили правото си на глас чрез представител по Чл. 116, ал. 11 от ЗППЦК;

 

 

 

 

 

 

25.05.2015 г.

Съветът на директорите на „ФОРМОПЛАСТ” АД – гр. Кърджали на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ вр. с чл. 115 ал.1 от ЗППЦК свиква редовно заседание на общото събрание на акционерите на дружеството на 26.06.2015 г. от 13.00 часа в офиса на дружеството в гр. Кърджали, област Кърджали, Промишлена зона „Юг”.

МАТЕРИАЛИ, СВЪРЗАНИ С ДНЕВНИЯ РЕД НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

1. Покана за провеждане на Общо събрание на акционерите на „ФОРМОПЛАСТ” АД;

2. Образец на пълномощно за участие в Общо събрание на акционерите;

3. Протокол от заседание на Съвета на директорите на „ФОРМОПЛАСТ” АД за свикване на Общо събрание на акционерите;

4. Годишен доклад на Директора за връзка с инвеститорите;

5. Доклад на одитния комитет съгласно чл. 40е от Закона за независимия финансов одит;

6. Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на СД на „ФОРМОПЛАСТ” АД;

7. Материали, свързани с дневния ред на Общото събрание на акционерите на „ФОРМОПЛАСТ” АД;

 

 

 

 

 

 

23.03.2015 г.

„ФОРМОПЛАСТ” АД – гр. Кърджали проведе извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на дружеството на 23.03.2015 г. от 10.00 часа в офиса на дружеството в гр.Кърджали, област Кърджали, Промишлена зона „Юг”.

1. Протокол от проведеното на 23.03.2015 г. Общо събрание на акционерите на „ФОРМОПЛАСТ” АД;

2. Уведомление до КФН за лицата, упражнили правото си на глас чрез представител по Чл. 116, ал. 11 от ЗППЦК;

 

 

 

 

 

 

11.02.2015 г.

Съветът на директорите на „ФОРМОПЛАСТ” АД – гр. Кърджали на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ вр. с чл. 251 ал.2 от ТЗ свиква извънредно заседание на общото събрание на акционерите на дружеството на 23.03.2015 г. от 10.00 часа в офиса на дружеството в гр. Кърджали, област Кърджали, Промишлена зона „Юг”.

МАТЕРИАЛИ, СВЪРЗАНИ С ДНЕВНИЯ РЕД НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

1. Покана за провеждане на Общо събрание на акционерите на „ФОРМОПЛАСТ” АД;

2. Протокол от заседание на Съвета на директорите на „ФОРМОПЛАСТ” АД за свикване на Общо събрание на акционерите;

3. Образец на пълномощно за участие в Общо събрание на акционерите;

 

 

 

 

 

 

11.01.2014 г.

„ФОРМОПЛАСТ” АД – гр. Кърджали проведе извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на дружеството на 10.01.2014 г. в офиса на дружеството в гр.Кърджали, област Кърджали, Промишлена зона „Юг”.

1. Протокол от проведеното на 10.01.2014 г. Общо събрание на акционерите на „ФОРМОПЛАСТ” АД;

2. Уведомление до КФН за лицата, упражнили правото си на глас чрез представител по Чл. 116, ал. 11 от ЗППЦК;

 

 

 

 

 

 

05.12.2013 г.

Съветът на директорите на „ФОРМОПЛАСТ” АД – гр. Кърджали на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ вр. с чл. 115 ал.1 от ТЗ свиква извънредно заседание на общото събрание на акционерите на дружеството на 10.01.2014 г. от 11.00 часа в офиса на дружеството в гр. Кърджали, област Кърджали, Промишлена зона „Юг”.

МАТЕРИАЛИ, СВЪРЗАНИ С ДНЕВНИЯ РЕД НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

1. Покана за провеждане на Общо събрание на акционерите на „ФОРМОПЛАСТ” АД;

2. Образец на пълномощно за участие в Общо събрание на акционерите;

3. Протокол от заседание на Съвета на директорите на „ФОРМОПЛАСТ” АД за свикване на Общо събрание на акционерите;

4. Информация за предложеният за член на СД;

5. Свидетелство за съдимост за предложеният за член на СД;

6. Декларация по чл. 116а, ал. 2 от ЗППЦК;

7. Справка от ТР;

 

 

 

 

 

 

02.10.2013 г.

„ФОРМОПЛАСТ” АД – гр. Кърджали проведе извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на дружеството на 01.10.2013 г. в офиса на дружеството в гр.Кърджали, област Кърджали, Промишлена зона „Юг”.

1. Протокол от проведеното на 01.10.2013 г. Общо събрание на акционерите на „ФОРМОПЛАСТ” АД;

2. Уведомление до КФН за лицата, упражнили правото си на глас чрез представител по Чл. 116, ал. 11 от ЗППЦК;

3. Политика за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на „ФОРМОПЛАСТ” АД;

 

 

 

 

 

 

02.09.2013 г.

Съветът на директорите на „ФОРМОПЛАСТ” АД – гр. Кърджали на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ вр. с чл. 251 ал.2 от ТЗ свиква извънредно заседание на общото събрание на акционерите на дружеството на 01.10.2013 г. от 14.00 часа в офиса на дружеството в гр. Кърджали, област Кърджали, Промишлена зона „Юг”.

МАТЕРИАЛИ, СВЪРЗАНИ С ДНЕВНИЯ РЕД НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

1. Покана за провеждане на Общо събрание на акционерите на „ФОРМОПЛАСТ” АД;

2. Образец на пълномощно за участие в Общо събрание на акционерите;

3. Протокол от заседание на Съвета на директорите на „ФОРМОПЛАСТ” АД за свикване на Общо събрание на акционерите;

4. Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ФОРМОПЛАСТ” АД;

5. Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ФОРМОПЛАСТ” АД;

6. Материали и предложения за решения по точките от дневния ред на Общо събрание на акционерите;

 

 

 

 

 

 

29.06.2013 г.

“ФОРМОПЛАСТ” АД – гр. Кърджали проведе редовно заседание на Общото събрание на акционерите на дружеството на 28.06.2013 г. от 12.00 часа в офиса на дружеството в гр.Кърджали, област Кърджали, Промишлена зона „Юг”

1. Протокол от проведеното на 28.06.2013 г. Общо събрание на акционерите на „ФОРМОПЛАСТ” АД;

2. Уведомление до КФН за лицата, упражнили правото си на глас чрез представител по Чл. 116, ал. 11 от ЗППЦК;

 

 

 

 

 

 

29.06.2012 г.

“ФОРМОПЛАСТ” АД – гр. Кърджали проведе редовно заседание на Общото събрание на акционерите на дружеството на 28.06.2012 г. от 12.00 часа в офиса на дружеството в гр.Кърджали, област Кърджали, Промишлена зона „Юг”

1. Протокол от проведеното на 28.06.2012 г. Общо събрание на акционерите на „ФОРМОПЛАСТ” АД;

2. Уведомление до КФН за лицата, упражнили правото си на глас чрез представител по Чл. 116, ал. 11 от ЗППЦК;

 

 

 

 

 

 

27.05.2012 г.

Съветът на директорите на „ФОРМОПЛАСТ” АД – гр. Кърджали на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ вр. с чл. 251 ал.2 от ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на дружеството на 28.06.2012 г. от 12.00 часа в офиса на дружеството в гр. Кърджали, област Кърджали, Промишлена зона „Юг”.

МАТЕРИАЛИ, СВЪРЗАНИ С ДНЕВНИЯ РЕД НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

1. Покана за провеждане на Общо събрание на акционерите на „ФОРМОПЛАСТ” АД;

2. Образец на пълномощно за участие в Общо събрание на акционерите;

3. Протокол от заседание на Съвета на директорите на „ФОРМОПЛАСТ” АД за свикване на Общо събрание на акционерите;

4. Одитиран годишен финансов отчет на дружеството за 2010 г.;

5. Доклад на експерт – счетоводителя (регистриран одитор), заверил годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.;

6. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 г.;

7. Годишен доклад на директора за връзка с инвеститорите на „ФОРМОПЛАСТ” АД;

8. Доклад на Одитния комитет на „ФОРМОПЛАСТ” АД, съгласно чл. 40е от Закона за независимия финансов одит;

9. Материали и предложения за решения по точките от дневния ред на Общо събрание на акционерите;

 

 

 

 

 

 

30.06.2011 г.

“ФОРМОПЛАСТ” АД – гр. Кърджали проведе редовно заседание на Общото събрание на акционерите на дружеството на 30.06.2011 г. от 12.00 часа в офиса на дружеството в гр.Кърджали, област Кърджали, Промишлена зона „Юг”

1. Протокол от проведеното на 30.06.2011 г. Общо събрание на акционерите на „ФОРМОПЛАСТ” АД;

2. Уведомление до КФН за лицата, упражнили правото си на глас чрез представител по Чл. 116 ал. 11 от ЗППЦК;

 

 

 

 

 

 

29.05.2011 г.

Съветът на директорите на „ФОРМОПЛАСТ” АД – гр. Кърджали на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ вр. с чл. 251 ал.2 от ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на дружеството на 30.06.2011 г. от 12.00 часа в офиса на дружеството в гр. Кърджали, област Кърджали, Промишлена зона „Юг”.

МАТЕРИАЛИ, СВЪРЗАНИ С ДНЕВНИЯ РЕД НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

1. Покана за провеждане на Общо събрание на акционерите на „ФОРМОПЛАСТ” АД;

2. Образец на пълномощно за участие в Общо събрание на акционерите;

3. Протокол от заседание на Съвета на директорите на „ФОРМОПЛАСТ” АД за свикване на Общо събрание на акционерите;

4. Одитиран годишен финансов отчет на дружеството за 2010 г.;

5. Доклад на експерт – счетоводителя (регистриран одитор), заверил годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.;

6. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 г.;

7. Годишен доклад на директора за връзка с инвеститорите на „ФОРМОПЛАСТ” АД;

8. Доклад на Одитния комитет на „ФОРМОПЛАСТ” АД, съгласно чл. 40е от Закона за независимия финансов одит; ;

9. Материали и предложения за решения по точките от дневния ред на Общо събрание на акционерите;

10. Данни за лицето, предложено за член на Одитния комитет на “Формопласт” АД;

11. Други документи;

Образецът на пълномощно за участие в Общото събрание на акционерите може да бъде получен и лично на хартиен носител на адреса на дружеството в гр. Кърджали, област Кърджали, Промишлена зона „Юг”, или в случай на поискване - чрез пощенска услуга за сметка на дружеството.

 

 

 

 

 

 

28.01.2011 г.

„ФОРМОПЛАСТ” АД – гр. Кърджали проведе извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на дружеството на 28.01.2011 г. от 12.00 часа в офиса на дружеството в гр.Кърджали, област Кърджали, Промишлена зона „Юг”.

1. Протокол от проведеното на 28.01.2011 г. Общо събрание на акционерите на „ФОРМОПЛАСТ” АД;

2. Списък на акционерите, присъствали и гласували на Общо събрание на акционерите на „ФОРМОПЛАСТ” АД;

3. Пълномощно за участие в Общо събрание на акционерите на „ФОРМОПЛАСТ” АД;

4. Уведомление до КФН за лицата, упражнили правото си на глас чрез представител по Чл. 116 ал. 11 от ЗППЦК;

 

 

 

 

 

 

27.01.2011 г.

„ФОРМОПЛАСТ” АД – гр. публикува програмата си за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление - . Link

 

 

 

 

 

 

14.12.2010 г.

ФОРМОПЛАСТ” АД – гр. Кърджали на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на дружеството на 28.01.2011 г. от 12.00 часа в офиса на дружеството в гр. Кърджали, област Кърджали, Промишлена зона „Юг”.

МАТЕРИАЛИ, СВЪРЗАНИ С ДНЕВНИЯ РЕД НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

1. Покана за провеждане на Общо събрание на акционерите на „ФОРМОПЛАСТ” АД;

2. Образец на пълномощно за участие в Общо събрание на акционерите;

3. Протокол от заседание на Съвета на директорите на „ФОРМОПЛАСТ” АД за свикване на Общо събрание на акционерите;

4. Информация за членове на СД;

5. Свидетелства за съдимост на предложените за членове на СД;

6. Материали и предложения за решения по точките от дневния ред на Общо събрание на акционерите;

7. Уведомително писмо.

 

 

 

 

 

 

19.11.2010 г.

Протокол от заседание на Съвета на директорите на „ФОРМОПЛАСТ” АД

 

 

 

 

 

 

10.11.2010 г.

ФОРМОПЛАСТ” АД – гр. Кърджали на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на дружеството на 22.12.2010 г. от 12.00 часа в офиса на дружеството в гр. Кърджали, област Кърджали, Промишлена зона „Юг”.

МАТЕРИАЛИ, СВЪРЗАНИ С ДНЕВНИЯ РЕД НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

1. Покана за провеждане на Общо събрание на акционерите на „ФОРМОПЛАСТ” АД;

2. Образец на пълномощно за участие в Общо събрание на акционерите;

3. Протокол от заседание на Съвета на директорите на „ФОРМОПЛАСТ” АД за свикване на Общо събрание на акционерите;

4. Информация за членове на СД;

5. Свидетелства за съдимост на предложените за членове на СД;

6. Материали и предложения за решения по точките от дневния ред на Общо събрание на акционерите;

Образецът на пълномощно за участие в Общото събрание на акционерите може да бъде получен и лично на хартиен носител на адреса на дружеството в гр. Кърджали, област Кърджали, Промишлена зона „Юг”, или в случай на поискване - чрез пощенска услуга за сметка на дружеството.

 

 

 

 

 

 

10.11.2010 г.

Писмо до КФН относно проведеното извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на 03.11.2010 г.

 

 

 

 

 

 

04.11.2010 г.

„ФОРМОПЛАСТ” АД – гр. Кърджали проведе извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на дружеството на 03.11.2010 г. от 12.00 часа в офиса на дружеството в гр.Кърджали, област Кърджали, Промишлена зона „Юг”.

1. Протокол от проведеното на 03.11.2010 г. Общо събрание на акционерите на „ФОРМОПЛАСТ” АД;

2. Списък на акционерите, присъствали и гласували на Общо събрание на акционерите на „ФОРМОПЛАСТ” АД;

3. Пълномощно за участие в Общо събрание на акционерите на „ФОРМОПЛАСТ” АД;

4. Уведомление до КФН за лицата, упражнили правото си на глас чрез представител по Чл. 116 ал. 11 от ЗППЦК;

5. Декларации по чл. 114Б от ЗППЦК;

6. Декларации по чл. 234, ал. 2 и 3 от ТЗ;

7. Декларации по чл. 237, ал. 3, 4 и 5 от ТЗ;

8. Протокол от СД;

9. Спесимен;

 

 

 

 

 

 

07.10.2010 г.

Становище на Съвета на директорите на „ФОРМОПЛАСТ” АД относно търговото предложение на “Пластхим-Т” АД към останалите акционери на „ФОРМОПЛАСТ” АД

 

 

 

 

 

 

27.09.2010 г.

„ФОРМОПЛАСТ” АД – гр. Кърджали на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на дружеството на 03.11.2010 г. от 12.00 часа в офиса на дружеството в гр. Кърджали, област Кърджали, Промишлена зона „Юг”

МАТЕРИАЛИ, СВЪРЗАНИ С ДНЕВНИЯ РЕД НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

1. Покана за провеждане на Общо събрание на акционерите на „ФОРМОПЛАСТ” АД;

2. Образец на пълномощно за участие в Общо събрание на акционерите;

3. Протокол от заседание на Съвета на директорите на „ФОРМОПЛАСТ” АД за свикване на Общо събрание на акционерите;

4. Информация за членове на СД;

5. Свидетелства за съдимост на предложените за членове на СД;

6. Материали и предложения за решения по точките от дневния ред на Общо събрание на акционерите;

Образецът на пълномощно за участие в Общото събрание на акционерите може да бъде получен и лично на хартиен носител на адреса на дружеството в гр. Кърджали, област Кърджали, Промишлена зона „Юг”, или в случай на поискване - чрез пощенска услуга за сметка на дружеството.

 

 

 

 

 

 

20.09.2010 г.

„ФОРМОПЛАСТ” АД – гр. Кърджали проведе извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на дружеството на 20.09.2010 г. от 12.00 часа в офиса на дружеството в гр.Кърджали, област Кърджали, Промишлена зона „Юг”.

1. Протокол от проведеното на 20.09.2010 г. Общо събрание на акционерите на „ФОРМОПЛАСТ” АД;

2. Списък на акционерите, присъствали и гласували на Общо събрание на акционерите на „ФОРМОПЛАСТ” АД;

3. Пълномощно за участие в Общо събрание на акционерите на „ФОРМОПЛАСТ” АД;

 

 

 

 

 

 

07.09.2010 г.

Протокол от заседание на Съвета на директорите на „ФОРМОПЛАСТ” АД;

 

 

 

 

 

 

03.09.2010 г.

Протокол от заседание на Съвета на директорите на „ФОРМОПЛАСТ” АД;

 

 

 

 

 

 

22.07.2010 г.

„ФОРМОПЛАСТ” АД – гр. Кърджали на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на дружеството на 03.09.2010 г. от 12.00 часа в офиса на дружеството в гр. Кърджали, област Кърджали, Промишлена зона „Юг”

МАТЕРИАЛИ, СВЪРЗАНИ С ДНЕВНИЯ РЕД НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

1. Покана за провеждане на Общо събрание на акционерите на „ФОРМОПЛАСТ” АД;

2. Образец на пълномощно за участие в Общо събрание на акционерите;

3. Протокол от заседание на Съвета на директорите на „ФОРМОПЛАСТ” АД за свикване на Общо събрание на акционерите;

4. Информация за лицата, предложени за членове на СД;

5. Материали и предложения за решения по точките от дневния ред на Общо събрание на акционерите;

Образецът на пълномощно за участие в Общото събрание на акционерите може да бъде получен и лично на хартиен носител на адреса на дружеството в гр. Кърджали, област Кърджали, Промишлена зона „Юг”, или в случай на поискване - чрез пощенска услуга за сметка на дружеството.

 

 

 

 

 

 

29.06.2010 г.

„ФОРМОПЛАСТ” АД – гр. Кърджали проведе редовно заседание на Общото събрание на акционерите на дружеството на 29.06.2010 г. в офиса на дружеството в гр. Кърджали, Промишлена зона „Юг”

1. Протокол от проведеното на 29.06.2010 г. Общо събрание на акционерите на „ФОРМОПЛАСТ” АД;

2. Уведомление до КФН за лицата, упражнили правото си на глас чрез представител по Чл.116, ал. 11 от ЗППЦК;

 

 

 

 

 

 

13.05.2010 г.

„ФОРМОПЛАСТ” АД – гр. Кърджали на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква редовното заседание за 2010 год. на Общото събрание на акционерите на дружеството на 29.06.2010 г. от 12.00 часа в офиса на дружеството в гр. Кърджали, област Кърджали, Промишлена зона „Юг”

МАТЕРИАЛИ, СВЪРЗАНИ С ДНЕВНИЯ РЕД НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

1. Покана за провеждане на Общо събрание на акционерите на „ФОРМОПЛАСТ” АД;

2. Образец на пълномощно за участие в Общо събрание на акционерите;

3. Протокол от заседание на Съвета на директорите на „ФОРМОПЛАСТ” АД за свикване на Общо събрание на акционерите;

4. Одитиран годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г.;

5. Доклад на експерт – счетоводителя (регистриран одитор), заверил годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.;

6. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 г.;

7. Годишен доклад на директора за връзка с инвеститорите на „ФОРМОПЛАСТ” АД;

8. Доклад на Одитния комитет на „ФОРМОПЛАСТ” АД, съгласно чл. 40е от Закона за независимия финансов одит;

9. Материали и предложения за решения по точките от дневния ред на Общо събрание на акционерите;

Образецът на пълномощно за участие в Общото събрание на акционерите може да бъде получен и лично на хартиен носител на адреса на дружеството в гр. Кърджали, област Кърджали, Промишлена зона „Юг”, или в случай на поискване - чрез пощенска услуга за сметка на дружеството.

 

 

 

 

 

 

19.06.2009 г.

„ФОРМОПЛАСТ” АД – гр. Кърджали проведе редовно заседание на Общото събрание на акционерите на дружеството на 19.06.2009 г. в офиса на дружеството в гр. Кърджали, Промишлена зона „Юг”

1. Протокол от проведеното на 19.06.2009 г. Общо събрание на акционерите на „ФОРМОПЛАСТ” АД;

2. Списък на акционерите и техните представители, присъствали на заседанието на Общото събрание на акционерите;

3. Пълномощно за участие в Общо събрание на акционерите на „ФОРМОПЛАСТ” АД;

 

 

 

 

 

 

11.05.2009 г.

„ФОРМОПЛАСТ” АД – гр. Кърджали на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква редовното заседание за 2009 год. на Общото събрание на акционерите на дружеството на 19.06.2009 г. от 12.00 часа в офиса на дружеството в гр. Кърджали, област Кърджали, Промишлена зона „Юг”

МАТЕРИАЛИ, СВЪРЗАНИ С ДНЕВНИЯ РЕД НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

1. Покана за провеждане на Общо събрание на акционерите на „ФОРМОПЛАСТ” АД;

2. Образец на пълномощно за участие в Общо събрание на акционерите;

3. Протокол от заседание на Съвета на директорите на „ФОРМОПЛАСТ” АД за свикване на Общо събрание на акционерите;

4. Одитиран годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г.;

5. Доклад на експерт – счетоводителя (регистриран одитор), заверил годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.;

6. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г.;

7. Годишен доклад на директора за връзка с инвеститорите на „ФОРМОПЛАСТ” АД;

8. Отчет за управлението на прокуристите на „ФОРМОПЛАСТ” АД;

9. Доклад на Одитния комитет на „ФОРМОПЛАСТ” АД, съгласно чл. 40е от Закона за независимия финансов одит;

10. Материали и предложения за решения по точките от дневния ред на Общо събрание на акционерите;

Образецът на пълномощно за участие в Общото събрание на акционерите може да бъде получен и лично на хартиен носител на адреса на дружеството в гр. Кърджали, област Кърджали, Промишлена зона „Юг”, или в случай на поискване - чрез пощенска услуга за сметка на дружеството.