ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИНВЕСТИТОРИ

 

 

 

 

30.06.2017 г.

“ФОРМОПЛАСТ” АД – гр. Кърджали проведе заседание на Общото събрание на акционерите на дружеството на 30.06.2017 г. от 13.00 часа в офиса на дружеството в гр.Кърджали, област Кърджали, Промишлена зона Юг”

1. Протокол от проведеното Общо събрание на акционерите на Общо събрание на акционерите на ФОРМОПЛАСТ” АД;

2. Уведомление до КФН за лицата, упражнили правото си на глас чрез представител по Чл. 116, ал. 11 от ЗППЦК;

 

 

 

 

22.05.2017 г.

 

Съветът на директорите на “ФОРМОПЛАСТ” АД – гр. Кърджали на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ вр. с чл. 115, ал.1 от ЗППЦК свиква редовно заседание на общото събрание на акционерите на дружеството на 30.06.2017 г. от 13.00 часа в офиса на дружеството в гр. Кърджали, област Кърджали, Промишлена зона „Юг”

МАТЕРИАЛИ, СВЪРЗАНИ С ДНЕВНИЯ РЕД НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

1. Покана за провеждане на Общо събрание на акционерите на „ФОРМОПЛАСТ” АД;
2. Образец на пълномощно за участие в Общо събрание на акционерите;
3. Протокол от заседание на Съвета на директорите на „ФОРМОПЛАСТ” АД за свикване на Общо събрание на акционерите;
4. Одитиран годишен финансов отчет на "ФОРМОПЛАСТ" АД за 2016г.;
5. Доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството.
6. Годишен доклад на директора за връзка с инвеститорите.
7. Дипломи за висше образование и декларации по чл. 107 от ЗНФО на кандидатите за членове на одитния комитет на Формопласт АД.;
8. Проект на статут на одитния комитет на Формопласт АД;
9. Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на СД на "ФОРМОПЛАСТ" АД.;
10. Годишен финансов отчет за 2016 г. на „ФОРМОПЛАСТ” АД с одиторски доклад.;
11. Доклад на Съвета на директорите за дейността на „ФОРМОПЛАСТ” АД през 2016 г.;
12. Доклад на одитния комитет на „ФОРМОПЛАСТ” АД за 2016 г.;

 

 

 

 

 

 

 

22.06.2016 г.

“ФОРМОПЛАСТ” АД – гр. Кърджали проведе заседание на Общото събрание на акционерите на дружеството на 22.06.2016 г. от 10.00 часа в офиса на дружеството в гр.Кърджали, област Кърджали, Промишлена зона Юг”

1. Протокол от проведеното Общо събрание на акционерите на Общо събрание на акционерите на ФОРМОПЛАСТ” АД;

2. Уведомление до КФН за лицата, упражнили правото си на глас чрез представител по Чл. 116, ал. 11 от ЗППЦК;

 

 

 

12.05.2016 г.

 

Съветът на директорите на “ФОРМОПЛАСТ” АД – гр. Кърджали на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ вр. с чл. 115, ал.1 от ЗППЦК свиква редовно заседание на общото събрание на акционерите на дружеството на 22.06.2016 г. от 10.00 часа в офиса на дружеството в гр. Кърджали, област Кърджали, Промишлена зона Юг”

МАТЕРИАЛИ, СВЪРЗАНИ С ДНЕВНИЯ РЕД НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

1. Покана за провеждане на Общо събрание на акционерите на „ФОРМОПЛАСТ” АД;

2. Образец на пълномощно за участие в Общо събрание на акционерите;

3. Протокол от заседание на Съвета на директорите на „ФОРМОПЛАСТ” АД за свикване на Общо събрание на акционерите;

4.Одитиран годишен финансов отчет на "ФОРМОПЛАСТ" АД за 2015 г.;

5. Доклад на регистрирания одитор за 2015 г.

6. Доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството.

7. Годишен доклад на директора за връзка с инвеститорите.

8. Доклад на одитния комитет, съгласно чл. 40е от Закона за независимия финансов одит;

9. Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на СД на "ФОРМОПЛАСТ" АД;

10. Материали, свързани с дневния

ред на Общото събрание на акционерите на

"ФОРМОПЛАСТ" АД;

 

 

 

 

07.01.2016 г.

Уведомление за разкриване на дялово участие

 

 

 

 

 

 

26.09.2015 г.

 “ФОРМОПЛАСТ” АД – гр. Кърджали проведе извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на дружеството на 25.09.2015 г. от 10.00 часа в офиса на дружеството в гр. Кърджали, област Кърджали, Промишлена зона Юг”

1. Протокол от проведеното Общо събрание на акционерите на ФОРМОПЛАСТ” АД;

2. Уведомление до КФН за лицата, упражнили правото си на глас чрез представител по Чл.116, ал. 11 от ЗППЦК;

 

 

 

21.08.2015 г.

 

Съветът на директорите на “ФОРМОПЛАСТ” АД – гр. Кърджали на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ вр. с чл. 251, ал.2 от ЗППЦК свиква извънредно заседание на общото събрание на акционерите на дружеството на 25.09.2015 г. от 10.00 часа в офиса на дружеството в гр. Кърджали, област Кърджали, Промишлена зона Юг”

МАТЕРИАЛИ, СВЪРЗАНИ С ДНЕВНИЯ РЕД НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

1. Покана за провеждане на Общо събрание на акционерите на ФОРМОПЛАСТ” АД;

2. Образец на пълномощно за участие в Общо събрание на акционерите;

3. Протокол от заседание на Съвета на директорите на ФОРМОПЛАСТ” АД за свикване на Общо събрание на акционерите;

4. Материали, свързани с дневния ред на Общото събрание на акционерите на "ФОРМОПЛАСТ" АД;  

 

 

 

27.06.2015 г.

 “ФОРМОПЛАСТ” АД – гр. Кърджали проведе редовно заседание на Общото събрание на акционерите на дружеството на 26.06.2015 г. от 13.00 часа в офиса на дружеството в гр. Кърджали, област Кърджали, Промишлена зона Юг”

1. Протокол от проведеното на 26.06.2015 г. Общо събрание на акционерите на ФОРМОПЛАСТ” АД;

2. Годишен финансов отчет на "ФОРМОПЛАСТ" АД за 2014 г.

3. Уведомление до КФН за лицата, упражнили правото си на глас чрез представител по Чл.116, ал. 11 от ЗППЦК;

 

 

 

 

 

25.05.2015 г.

 

Съветът на директорите на “ФОРМОПЛАСТ” АД – гр. Кърджали на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ вр. с чл. 115, ал.1 от ЗППЦК свиква редовно заседание на общото събрание на акционерите на дружеството на 26.06.2015 г. от 13.00 часа в офиса на дружеството в гр. Кърджали, област Кърджали, Промишлена зона Юг”

 

МАТЕРИАЛИ, СВЪРЗАНИ С ДНЕВНИЯ РЕД НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

1. Покана за провеждане на Общо събрание на акционерите на ФОРМОПЛАСТ” АД;

2. Образец на пълномощно за участие в Общо събрание на акционерите;

3. Протокол от заседание на Съвета на директорите на ФОРМОПЛАСТ” АД за свикване на Общо събрание на акционерите;

4. Годишен доклад на Директора за връзка с инвеститорите на "ФОРМОПЛАСТ" АД;

5. Доклад на одитния комитет, съгласно чл. 40е от Закона за независимия финансов одит;

6. Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на СД на "ФОРМОПЛАСТ" АД;

7. Материали, свързани с дневния ред на Общото събрание на акционерите на "ФОРМОПЛАСТ" АД;

 

 

 

23.03.2015 г.

 “ФОРМОПЛАСТ” АД – гр. Кърджали проведе извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на дружеството на 23.03.2015 г. в офиса на дружеството в гр. Кърджали, област Кърджали, Промишлена зона Юг”.

1. Протокол от проведеното на 23.03.2015 г. Общо събрание на акционерите на ФОРМОПЛАСТ” АД;

2. Уведомление до КФН за лицата, упражнили правото си на глас чрез представител по Чл.116, ал. 11 от ЗППЦК;

 

 

11.02.2015 г.

Съветът на директорите на “ФОРМОПЛАСТ” АД – гр. Кърджали на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ вр. с чл. 251, ал. 2 от ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционерите на дружеството на 23.03.2015 г. от 10.00 часа в офиса на дружеството в гр. Кърджали, област Кърджали, Промишлена зона Юг”

 

МАТЕРИАЛИ, СВЪРЗАНИ С ДНЕВНИЯ РЕД НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

1. Покана за провеждане на Общо събрание на акционерите на ФОРМОПЛАСТ” АД;

2. Протокол от заседание на Съвета на директорите на ФОРМОПЛАСТ” АД за свикване на Общо събрание на акционерите;

3. Образец на пълномощно за участие в Общо събрание на акционерите;

 

 

 

 

11.01.2014 г.

 “ФОРМОПЛАСТ” АД – гр. Кърджали проведе извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на дружеството на 10.01.2014 г. в офиса на дружеството в гр. Кърджали, област Кърджали, Промишлена зона Юг”.

 

1. Протокол от проведеното на 10.01.2014 г. Общо събрание на акционерите на ФОРМОПЛАСТ” АД;

2. Уведомление до КФН за лицата, упражнили правото си на глас чрез представител по Чл.116, ал. 11 от ЗППЦК;

 

 

 

 

05.12.2013 г.

 

Съветът на директорите на “ФОРМОПЛАСТ” АД – гр. Кърджали на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ вр. с чл. 115, ал. 1 от ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционерите на дружеството на 10.01.2014 г. от 11.00 часа в офиса на дружеството в гр. Кърджали, област Кърджали, Промишлена зона Юг”

 

МАТЕРИАЛИ, СВЪРЗАНИ С ДНЕВНИЯ РЕД НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

 

1. Покана за провеждане на Общо събрание на акционерите на ФОРМОПЛАСТ” АД;

2. Образец на пълномощно за участие в Общо събрание на акционерите;

3. Протокол от заседание на Съвета на директорите на ФОРМОПЛАСТ” АД за свикване на Общо събрание на акционерите;

4. Информация за предложеният за член на СД;

5. Свидетелство за съдимост на предложеният за член на СД;

6. Декларация по чл. 116а, ал. 2 от ЗППЦК;

7. Справка от ТР;

 

 

 

 

02.10.2013 г.

 “ФОРМОПЛАСТ” АД – гр. Кърджали проведе извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на дружеството на 01.10.2013 г. в офиса на дружеството в гр. Кърджали, област Кърджали, Промишлена зона Юг”.

 

1. Протокол от проведеното на 01.10.2013 г. Общо събрание на акционерите на ФОРМОПЛАСТ” АД;

2. Уведомление до КФН за лицата, упражнили правото си на глас чрез представител по Чл.116, ал. 11 от ЗППЦК;

3. Политика за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на "Формопласт" АД

 

 

 

02.09.2013 г.

 

Съветът на директорите на “ФОРМОПЛАСТ” АД – гр. Кърджали на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ вр. с чл. 251, ал. 2 от ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционерите на дружеството на 01.10.2013 г. от 14.00 часа в офиса на дружеството в гр. Кърджали, област Кърджали, Промишлена зона Юг”

 

МАТЕРИАЛИ, СВЪРЗАНИ С ДНЕВНИЯ РЕД НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

 

1. Покана за провеждане на Общо събрание на акционерите на ФОРМОПЛАСТ” АД;

2. Образец на пълномощно за участие в Общо събрание на акционерите;

3. Протокол от заседание на Съвета на директорите на ФОРМОПЛАСТ” АД за свикване на Общо събрание на акционерите;

4. Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на "ФОРМОПЛАСТ" АД;

5. Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на ФОРМОПЛАСТ” АД;

6. Материали и предложения за решения по точките от дневния ред на Общо събрание на акционерите;

 

 

 

 

29.06.2013 г.

 “ФОРМОПЛАСТ” АД – гр. Кърджали проведе редовно заседание на Общото събрание на акционерите на дружеството на 28.06.2013 г. от 12.00 часа в офиса на дружеството в гр. Кърджали, област Кърджали, Промишлена зона Юг”

1. Протокол от проведеното на 28.06.2013 г. Общо събрание на акционерите на ФОРМОПЛАСТ” АД;

2. Уведомление до КФН за лицата, упражнили правото си на глас чрез представител по Чл.116, ал. 11 от ЗППЦК;

 

 

29.06.2012 г.

 “ФОРМОПЛАСТ” АД – гр. Кърджали проведе редовно заседание на Общото събрание на акционерите на дружеството на 28.06.2012 г. от 12.00 часа в офиса на дружеството в гр. Кърджали, област Кърджали, Промишлена зона Юг”

1. Протокол от проведеното на 28.06.2012 г. Общо събрание на акционерите на ФОРМОПЛАСТ” АД;

2. Уведомление до КФН за лицата, упражнили правото си на глас чрез представител по Чл.116, ал. 11 от ЗППЦК;

 

 

27.05.2012 г.

 

Съветът на директорите на “ФОРМОПЛАСТ” АД – гр. Кърджали на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ вр. с чл. 251, ал. 2 от ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на дружеството на 28.06.2012 г. от 12.00 часа в офиса на дружеството в гр. Кърджали, област Кърджали, Промишлена зона Юг”

 

МАТЕРИАЛИ, СВЪРЗАНИ С ДНЕВНИЯ РЕД НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

 

1. Покана за провеждане на Общо събрание на акционерите на ФОРМОПЛАСТ” АД;

2. Образец на пълномощно за участие в Общо събрание на акционерите;

3. Протокол от заседание на Съвета на директорите на ФОРМОПЛАСТ” АД за свикване на Общо събрание на акционерите;

4. Одитиран годишен финансов отчет на дружеството за 2010 г.;

5. Доклад на експерт – счетоводителя (регистриран одитор), заверил годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.;

6.Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 г.;

7. Годишен доклад на директора за връзка с инвеститорите на ФОРМОПЛАСТ” АД;

8. Доклад на Одитния комитет на ФОРМОПЛАСТ” АД, съгласно чл. 40е от Закона за независимия финансов одит;

9. Материали и предложения за решения по точките от дневния ред на Общо събрание на акционерите;

 

 

30.06.2011 г.

 

“ФОРМОПЛАСТ” АД – гр. Кърджали проведе редовно заседание на Общото събрание на акционерите на дружеството на 30.06.2011 г. от 12.00 часа в офиса на дружеството в гр. Кърджали, област Кърджали, Промишлена зона Юг”

 

1. Протокол от проведеното на 30.06.2011 г. Общо събрание на акционерите на ФОРМОПЛАСТ” АД;

2. Уведомление до КФН за лицата, упражнили правото си на глас чрез представител по Чл.116, ал. 11 от ЗППЦК;

 

 

 

 

29.05.2011 г.

 

 

Съветът на директорите на “ФОРМОПЛАСТ” АД – гр. Кърджали на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ вр. с чл. 251, ал. 2 от ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на дружеството на 30.06.2011 г. от 12.00 часа в офиса на дружеството в гр. Кърджали, област Кърджали, Промишлена зона Юг”

 

МАТЕРИАЛИ, СВЪРЗАНИ С ДНЕВНИЯ РЕД НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

 

1. Покана за провеждане на Общо събрание на акционерите на ФОРМОПЛАСТ” АД;

2. Образец на пълномощно за участие в Общо събрание на акционерите;

3. Протокол от заседание на Съвета на директорите на ФОРМОПЛАСТ” АД за свикване на Общо събрание на акционерите;

4. Одитиран годишен финансов отчет на дружеството за 2010 г.;

5. Доклад на експерт – счетоводителя (регистриран одитор), заверил годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.;

6.Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 г.;

7. Годишен доклад на директора за връзка с инвеститорите на ФОРМОПЛАСТ” АД;

8. Доклад на Одитния комитет на ФОРМОПЛАСТ” АД, съгласно чл. 40е от Закона за независимия финансов одит;

9. Материали и предложения за решения по точките от дневния ред на Общо събрание на акционерите;

10. Данни за лицето, предложено за член на Одитния комитет на “Формопласт” АД;

11. Други документи;

 

Образецът на пълномощно за участие в Общото събрание на акционерите може да бъде получен и лично на хартиен носител на адреса на дружеството в гр. Кърджали, област Кърджали, Промишлена зона Юг”, или в случай на поискване - чрез пощенска услуга за сметка на дружеството.

 

 

 

28.01.2011 г.

 

“ФОРМОПЛАСТ” АД – гр. Кърджали проведе извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на дружеството на 28.01.2011 г. от 12.00 часа в офиса на дружеството в гр. Кърджали, област Кърджали, Промишлена зона Юг”

 

1. Протокол от проведеното на 28.01.2011 г. Общо събрание на акционерите на ФОРМОПЛАСТ” АД;

2. Списък на акционерите, присъствали и гласували на Общо събрание на акционерите на ФОРМОПЛАСТ” АД;

3. Пълномощно за участие в Общо събрание на акционерите на ФОРМОПЛАСТ” АД;

4. Уведомление до КФН за лицата, упражнили правото си на глас чрез представител по Чл.116, ал. 11 от ЗППЦК;

 

 

 27.01.2011 г.

 

"Формопласт" АД публикува програмата си за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление - Link 

 

14.12.2010 г.

 

ФОРМОПЛАСТ” АД – гр. Кърджали на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на дружеството на 28.01.2011 г. от 12.00 часа в офиса на дружеството в гр. Кърджали, област Кърджали, Промишлена зона Юг”

 

МАТЕРИАЛИ, СВЪРЗАНИ С ДНЕВНИЯ РЕД НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

 

1. Покана за провеждане на Общо събрание на акционерите на ФОРМОПЛАСТ” АД;

2. Образец на пълномощно за участие в Общо събрание на акционерите;

3. Протокол от заседание на Съвета на директорите на ФОРМОПЛАСТ” АД за свикване на Общо събрание на акционерите;

4. Информация за членове на СД;

5. Свидетелства за съдимост на предложените за членове на СД;

6. Материали и предложения за решения по точките от дневния ред на Общо събрание на акционерите;

7. Уведомително писмо.

 

 

19.11.2010 г.

Протокол от заседание на Съвета на директорите на ФОРМОПЛАСТ” АД;

 

 

 

 

10.11.2010 г.

 

ФОРМОПЛАСТ” АД – гр. Кърджали на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на дружеството на 22.12.2010 г. от 12.00 часа в офиса на дружеството в гр. Кърджали, област Кърджали, Промишлена зона Юг”

 

МАТЕРИАЛИ, СВЪРЗАНИ С ДНЕВНИЯ РЕД НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

 

1. Покана за провеждане на Общо събрание на акционерите на ФОРМОПЛАСТ” АД;

2. Образец на пълномощно за участие в Общо събрание на акционерите;

3. Протокол от заседание на Съвета на директорите на ФОРМОПЛАСТ” АД за свикване на Общо събрание на акционерите;

4. Информация за членове на СД;

5. Свидетелства за съдимост на предложените за членове на СД;

6. Материали и предложения за решения по точките от дневния ред на Общо събрание на акционерите;

 

Образецът на пълномощно за участие в Общото събрание на акционерите може да бъде получен и лично на хартиен носител на адреса на дружеството в гр. Кърджали, област Кърджали, Промишлена зона Юг”, или в случай на поискване - чрез пощенска услуга за сметка на дружеството.

 

 

 

 

 

10.11.2010 г.

 

Писмо до КФН относно проведеното извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на “Формопласт” АД на 03.11.2010 г.

 

 

 

 

04.11.2010 г.

 

“ФОРМОПЛАСТ” АД – гр. Кърджали проведе извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на дружеството на 03.11.2010 г. от 12.00 часа в офиса на дружеството в гр. Кърджали, област Кърджали, Промишлена зона Юг”

 

1. Протокол от проведеното на 03.11.2010 г. Общо събрание на акционерите на ФОРМОПЛАСТ” АД;

2. Списък на акционерите, присъствали и гласували на Общо събрание на акционерите на ФОРМОПЛАСТ” АД;

3. Пълномощно за участие в Общо събрание на акционерите на ФОРМОПЛАСТ” АД;

4. Уведомление до КФН за лицата, упражнили правото си на глас чрез представител по Чл.116, ал. 11 от ЗППЦК;

5. Декларации по чл. 114Б от ЗППЦК;

6. Декларации по чл. 234, ал. 2 и 3 от ТЗ;

7. Декларации по чл. 237, ал. 3, 4 и 5 от ТЗ;

8. Протокол от СД;

9. Спесимен;

 

 

 

 

07.10.2010 г.

 

Становище на Съвета на директорите на “Формопласт” АД относно търговото предложение на “Пластхим-Т” АД към останалите акционери на “Формопласт” АД

 

 

 

 

 

27.09.2010 г.

 

ФОРМОПЛАСТ” АД – гр. Кърджали на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на дружеството на 03.11.2010 г. от 12.00 часа в офиса на дружеството в гр. Кърджали, област Кърджали, Промишлена зона Юг”

 

МАТЕРИАЛИ, СВЪРЗАНИ С ДНЕВНИЯ РЕД НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

 

1. Покана за провеждане на Общо събрание на акционерите на ФОРМОПЛАСТ” АД;

2. Образец на пълномощно за участие в Общо събрание на акционерите;

3. Протокол от заседание на Съвета на директорите на ФОРМОПЛАСТ” АД за свикване на Общо събрание на акционерите;

4. Информация за членове на СД;

5. Свидетелства за съдимост на предложените за членове на СД;

6. Материали и предложения за решения по точките от дневния ред на Общо събрание на акционерите;

 

Образецът на пълномощно за участие в Общото събрание на акционерите може да бъде получен и лично на хартиен носител на адреса на дружеството в гр. Кърджали, област Кърджали, Промишлена зона Юг”, или в случай на поискване - чрез пощенска услуга за сметка на дружеството.

 

 

 

 

20.09.2010 г.

 

“ФОРМОПЛАСТ” АД – гр. Кърджали проведе извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на дружеството на 20.09.2010 г. от 12.00 часа в офиса на дружеството в гр. Кърджали, област Кърджали, Промишлена зона Юг”

1. Протокол от проведеното на 20.09.2010 г. Общо събрание на акционерите на ФОРМОПЛАСТ” АД;

2. Списък на акционерите, присъствали и гласували на Общо събрание на акционерите на ФОРМОПЛАСТ” АД;

3. Пълномощно за участие в Общо събрание на акционерите на ФОРМОПЛАСТ” АД;

 

 

 

 

 

07.09.2010 г.

Протокол от заседание на Съвета на директорите на ФОРМОПЛАСТ” АД;

 

 

 

 

 

03.09.2010 г.

 

Протокол от заседание на Съвета на директорите на ФОРМОПЛАСТ” АД;

 

 

 

 

 

22.07.2010 г.

 

ФОРМОПЛАСТ” АД – гр. Кърджали на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на дружеството на 03.09.2010 г. от 12.00 часа в офиса на дружеството в гр. Кърджали, област Кърджали, Промишлена зона Юг”

 

МАТЕРИАЛИ, СВЪРЗАНИ С ДНЕВНИЯ РЕД НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

 

1. Покана за провеждане на Общо събрание на акционерите на ФОРМОПЛАСТ” АД;

2. Образец на пълномощно за участие в Общо събрание на акционерите;

3. Протокол от заседание на Съвета на директорите на ФОРМОПЛАСТ” АД за свикване на Общо събрание на акционерите;

4. Информация за лицата, предложени за членове на СД;

5. Материали и предложения за решения по точките от дневния ред на Общо събрание на акционерите;

 

Образецът на пълномощно за участие в Общото събрание на акционерите може да бъде получен и лично на хартиен носител на адреса на дружеството в гр. Кърджали, област Кърджали, Промишлена зона Юг”, или в случай на поискване - чрез пощенска услуга за сметка на дружеството.

 

 

29.06.2010 г.

 

“ФОРМОПЛАСТ” АД – гр. Кърджали проведе редовно заседание на Общото събрание на акционерите на дружеството на 29.06.2010 г. в офиса на дружеството в гр. Кърджали, Промишлена зона Юг”

1. Протокол от проведеното на 29.06.2010 г. Общо събрание на акционерите на ФОРМОПЛАСТ” АД;

2. Уведомление до КФН за лицата, упражнили правото си на глас чрез представител по Чл.116, ал. 11 от ЗППЦК;

 

 

13.05.2010 г.

“ФОРМОПЛАСТ” АД – гр. Кърджали на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква редовното заседание за 2010 год. на Общото събрание на акционерите на дружеството на 29.06.2010 г. от 12.00 часа в офиса на дружеството в гр. Кърджали, област Кърджали, Промишлена зона Юг”

 

МАТЕРИАЛИ, СВЪРЗАНИ С ДНЕВНИЯ РЕД НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

 

1. Покана за провеждане на Общо събрание на акционерите на ФОРМОПЛАСТ” АД;

2. Образец на пълномощно за участие в Общо събрание на акционерите;

3. Протокол от заседание на Съвета на директорите на ФОРМОПЛАСТ” АД за свикване на Общо събрание на акционерите;

4. Одитиран годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г.;

5. Доклад на експерт – счетоводителя (регистриран одитор), заверил годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.;

6.Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 г.;

7. Годишен доклад на директора за връзка с инвеститорите на ФОРМОПЛАСТ” АД;

8. Доклад на Одитния комитет на ФОРМОПЛАСТ” АД, съгласно чл. 40е от Закона за независимия финансов одит;

9. Материали и предложения за решения по точките от дневния ред на Общо събрание на акционерите;

 

Образецът на пълномощно за участие в Общото събрание на акционерите може да бъде получен и лично на хартиен носител на адреса на дружеството в гр. Кърджали, област Кърджали, Промишлена зона Юг”, или в случай на поискване - чрез пощенска услуга за сметка на дружеството.

 

 

19.06.2009 г.

 

“ФОРМОПЛАСТ” АД – гр. Кърджали проведе редовно заседание на Общото събрание на акционерите на дружеството на 19.06.2009 г. в офиса на дружеството в гр. Кърджали, Промишлена зона Юг”

1. Протокол от проведеното на 19.06.2009 г. Общо събрание на акционерите на ФОРМОПЛАСТ” АД;

2. Списък на акционерите и техните представители, присъствали на заседанието на Общото събрание на акционерите;

3. Пълномощно за участие в Общо събрание на акционерите на ФОРМОПЛАСТ” АД;

 

 

 

 

11.05.2009 г.

“ФОРМОПЛАСТ” АД – гр. Кърджали на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква редовното заседание за 2009 год. на Общото събрание на акционерите на дружеството на 19.06.2009 г. от 12.00 часа в офиса на дружеството в гр. Кърджали, област Кърджали, Промишлена зона Юг”

 

МАТЕРИАЛИ, СВЪРЗАНИ С ДНЕВНИЯ РЕД НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

 

1. Покана за провеждане на Общо събрание на акционерите на ФОРМОПЛАСТ” АД;

2. Образец на пълномощно за участие в Общо събрание на акционерите;

3. Протокол от заседание на Съвета на директорите на ФОРМОПЛАСТ” АД за свикване на Общо събрание на акционерите;

4. Одитиран годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г.;

5. Доклад на експерт – счетоводителя (регистриран одитор), заверил годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.;

6.Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г.;

7. Годишен доклад на директора за връзка с инвеститорите на ФОРМОПЛАСТ” АД;

8. Отчет за управлението на прокуристите на ФОРМОПЛАСТ” АД;

9. Доклад на Одитния комитет на ФОРМОПЛАСТ” АД, съгласно чл. 40е от Закона за независимия финансов одит;

10. Материали и предложения за решения по точките от дневния ред на Общо събрание на акционерите;

 

Образецът на пълномощно за участие в Общото събрание на акционерите може да бъде получен и лично на хартиен носител на адреса на дружеството в гр. Кърджали, област Кърджали, Промишлена зона Юг”, или в случай на поискване - чрез пощенска услуга за сметка на дружеството.