ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИНВЕСТИТОРИ

 

 

 

 

 

 

26.06.2018 г.

“ФОРМОПЛАСТ” АД – гр. Кърджали проведе редовно заседание на Общото събрание на акционерите на дружеството на 22.06.2018 г. от 13.00 часа в офиса на дружеството в гр.Кърджали, област Кърджали, Промишлена зона „Юг”

1. Протокол от проведеното Общо събрание на акционерите на Общо събрание на акционерите на ФОРМОПЛАСТ” АД;

 

 

 

 

 

 

22.05.2018 г.

 

Съветът на директорите на „ФОРМОПЛАСТ” АД – гр. Кърджали на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ вр. с чл. 115, ал.1 от ЗППЦК свиква редовно заседание на общото събрание на акционерите на дружеството на 22.06.2018 г. от 13.00 часа в офиса на дружеството в гр. Кърджали, област Кърджали, Промишлена зона „Юг”.

1. Покана за свикване на редовно заседание на ОСА на „Формопласт“АД;

2. Материали и предложения за решения;

3. Доклад на директора за връзки с инвеститорите;

4. Доклад за спазване на политиката по възнагражденията;

5. Доклад на одитния комитет.

6. Образец на пълномощно.

7. Протокол от заседание на СД на „Формопласт“АД за свикване на ОСА.

 

 

 

 

 

 

16.02.2018 г.

“ФОРМОПЛАСТ” АД – гр. Кърджали проведе заседание на Общото събрание на акционерите на дружеството на 16.02.2018 г. от 13.00 часа в офиса на дружеството в гр.Кърджали, област Кърджали, Промишлена зона „Юг”

1. Протокол от проведеното Общо събрание на акционерите на Общо събрание на акционерите на ФОРМОПЛАСТ” АД;

 

 

 

 

 

 

15.01.2018 г.

Съветът на директорите на „ФОРМОПЛАСТ” АД, гр. София, на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ във връзка с чл. 115, ал. 1 от ЗППЦК, свиква извънредно заседание на общото събрание на акционерите на „ФОРМОПЛАСТ” АД, което ще се проведе на 16 февруари 2018г. от 13:00 часа в офиса на дружеството в гр. Кърджали, област Кърджали, Промишлена зона „Юг”.

1. Покана;

2. Образец на пълномощно;

3. Материали и предложения за решения;

4. Решение на СД за свикване на ОСА;

5. Устав на „ФОРМОПЛАСТ” АД (проект).

 

 

 

 

 

 

30.06.2017 г.

“ФОРМОПЛАСТ” АД – гр. Кърджали проведе заседание на Общото събрание на акционерите на дружеството на 30.06.2017 г. от 13.00 часа в офиса на дружеството в гр.Кърджали, област Кърджали, Промишлена зона „Юг”

1. Протокол от проведеното Общо събрание на акционерите на Общо събрание на акционерите на ФОРМОПЛАСТ” АД;

2. Уведомление до КФН за лицата, упражнили правото си на глас чрез представител по Чл. 116, ал. 11 от ЗППЦК;

 

 

 

 

 

 

22.05.2017 г.

 

Съветът на директорите на „ФОРМОПЛАСТ” АД – гр. Кърджали на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ вр. с чл. 115, ал.1 от ЗППЦК свиква редовно заседание на общото събрание на акционерите на дружеството на 30.06.2017 г. от 13.00 часа в офиса на дружеството в гр. Кърджали, област Кърджали, Промишлена зона „Юг”.

МАТЕРИАЛИ, СВЪРЗАНИ С ДНЕВНИЯ РЕД НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

1. Покана за провеждане на Общо събрание на акционерите на „ФОРМОПЛАСТ” АД;

2. Образец на пълномощно за участие в Общо събрание на акционерите;

3. Протокол от заседание на Съвета на директорите на „ФОРМОПЛАСТ” АД за свикване на Общо събрание на акционерите;

4. Одитиран годишен финансов отчет на „ФОРМОПЛАСТ” АД за 2016г.;

5. Доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството;

6. Годишен доклад на директора за връзка с инвеститорите;

7. Дипломи за висше образование и декларации по чл. 107 от ЗНФО на кандидатите за членове на одитния комитет на „ФОРМОПЛАСТ” АД;

8. Проект на статут на одитния комитет на „ФОРМОПЛАСТ” АД;

9. Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на СД на „ФОРМОПЛАСТ” АД;

10. Годишен финансов отчет за 2016 г. на „ФОРМОПЛАСТ” АД с одиторски доклад;

11. Доклад на Съвета на директорите за дейността на „ФОРМОПЛАСТ” АД през 2016 г.;

12. Доклад на одитния комитет на „ФОРМОПЛАСТ” АД за 2016 г.

 

 

 

 

 

22.06.2016 г.

“ФОРМОПЛАСТ” АД – гр. Кърджали проведе заседание на Общото събрание на акционерите на дружеството на 22.06.2016 г. от 10.00 часа в офиса на дружеството в гр.Кърджали, област Кърджали, Промишлена зона „Юг”

1. Протокол от проведеното Общо събрание на акционерите на Общо събрание на акционерите на ФОРМОПЛАСТ” АД;

2. Уведомление до КФН за лицата, упражнили правото си на глас чрез представител по Чл. 116, ал. 11 от ЗППЦК;

 

 

 

 

 

 

12.05.2016 г.

Съветът на директорите на „ФОРМОПЛАСТ” АД – гр. Кърджали на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ вр. с чл. 115, ал.1 от ЗППЦК свиква редовно заседание на общото събрание на акционерите на дружеството на 22.06.2016 г. от 10.00 часа в офиса на дружеството в гр. Кърджали, област Кърджали, Промишлена зона „Юг”.

МАТЕРИАЛИ, СВЪРЗАНИ С ДНЕВНИЯ РЕД НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

1. Покана за провеждане на Общо събрание на акционерите на „ФОРМОПЛАСТ” АД;

2. Образец на пълномощно за участие в Общо събрание на акционерите;

3. Протокол от заседание на Съвета на директорите на „ФОРМОПЛАСТ” АД за свикване на Общо събрание на акционерите;

4. Одитиран годишен финансов отчет на „ФОРМОПЛАСТ” АД за 2015 г.;

5. Доклад на регистрирания одитор за 2015 г.;

6. Доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството;

7. Годишен доклад на директора за връзка с инвеститорите;

8. Доклад на одитния комитет съгласно чл. 40е от Закона за независимия финансов одит;

9. Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на СД на „ФОРМОПЛАСТ” АД;

10. Материали, свързани с дневния ред на Общото събрание на акционерите на „ФОРМОПЛАСТ” АД.

 

 

 

 

 

 

07.01.2016 г.

Уведомление за разкриване на дялово участие.

 

 

 

 

 

 

26.09.2015 г.

„ФОРМОПЛАСТ” АД – гр. Кърджали проведе извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на дружеството на 25.09.2015 г. от 10.00 часа в офиса на дружеството в гр.Кърджали, област Кърджали, Промишлена зона „Юг”

1. Протокол от проведеното Общо събрание на акционерите на „ФОРМОПЛАСТ” АД;

2. Уведомление до КФН за лицата, упражнили правото си на глас чрез представител по Чл. 116, ал. 11 от ЗППЦК;

 

 

 

 

 

 

21.08.2015 г.

Съветът на директорите на „ФОРМОПЛАСТ” АД – гр. Кърджали на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ вр. с чл. 251 ал.2 от ЗППЦК свиква извънредно заседание на общото събрание на акционерите на дружеството на 25.09.2015 г. от 10.00 часа в офиса на дружеството в гр. Кърджали, област Кърджали, Промишлена зона „Юг”.

МАТЕРИАЛИ, СВЪРЗАНИ С ДНЕВНИЯ РЕД НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

1. Покана за провеждане на Общо събрание на акционерите на „ФОРМОПЛАСТ” АД;

2. Образец на пълномощно за участие в Общо събрание на акционерите;

3. Протокол от заседание на Съвета на директорите на „ФОРМОПЛАСТ” АД за свикване на Общо събрание на акционерите;

4. Материали, свързани с дневния ред на Общото събрание на акционерите на „ФОРМОПЛАСТ” АД;

 

 

 

 

 

 

27.06.2015 г.

“ФОРМОПЛАСТ” АД – гр. Кърджали проведе редовно заседание на Общото събрание на акционерите на дружеството на 26.06.2015 г. от 13.00 часа в офиса на дружеството в гр.Кърджали, област Кърджали, Промишлена зона „Юг”

1. Протокол от проведеното на 26.06.2015 г. Общо събрание на акционерите на „ФОРМОПЛАСТ” АД;

2. Годишен финансов отчет на „ФОРМОПЛАСТ” АД за 2014 г.;

3. Уведомление до КФН за лицата, упражнили правото си на глас чрез представител по Чл. 116, ал. 11 от ЗППЦК;

 

 

 

 

 

 

25.05.2015 г.

Съветът на директорите на „ФОРМОПЛАСТ” АД – гр. Кърджали на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ вр. с чл. 115 ал.1 от ЗППЦК свиква редовно заседание на общото събрание на акционерите на дружеството на 26.06.2015 г. от 13.00 часа в офиса на дружеството в гр. Кърджали, област Кърджали, Промишлена зона „Юг”.

МАТЕРИАЛИ, СВЪРЗАНИ С ДНЕВНИЯ РЕД НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

1. Покана за провеждане на Общо събрание на акционерите на „ФОРМОПЛАСТ” АД;

2. Образец на пълномощно за участие в Общо събрание на акционерите;

3. Протокол от заседание на Съвета на директорите на „ФОРМОПЛАСТ” АД за свикване на Общо събрание на акционерите;

4. Годишен доклад на Директора за връзка с инвеститорите;

5. Доклад на одитния комитет съгласно чл. 40е от Закона за независимия финансов одит;

6. Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на СД на „ФОРМОПЛАСТ” АД;

7. Материали, свързани с дневния ред на Общото събрание на акционерите на „ФОРМОПЛАСТ” АД;

 

 

 

 

 

 

23.03.2015 г.

„ФОРМОПЛАСТ” АД – гр. Кърджали проведе извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на дружеството на 23.03.2015 г. от 10.00 часа в офиса на дружеството в гр.Кърджали, област Кърджали, Промишлена зона „Юг”.

1. Протокол от проведеното на 23.03.2015 г. Общо събрание на акционерите на „ФОРМОПЛАСТ” АД;

2. Уведомление до КФН за лицата, упражнили правото си на глас чрез представител по Чл. 116, ал. 11 от ЗППЦК;

 

 

 

 

 

 

11.02.2015 г.

Съветът на директорите на „ФОРМОПЛАСТ” АД – гр. Кърджали на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ вр. с чл. 251 ал.2 от ТЗ свиква извънредно заседание на общото събрание на акционерите на дружеството на 23.03.2015 г. от 10.00 часа в офиса на дружеството в гр. Кърджали, област Кърджали, Промишлена зона „Юг”.

МАТЕРИАЛИ, СВЪРЗАНИ С ДНЕВНИЯ РЕД НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

1. Покана за провеждане на Общо събрание на акционерите на „ФОРМОПЛАСТ” АД;

2. Протокол от заседание на Съвета на директорите на „ФОРМОПЛАСТ” АД за свикване на Общо събрание на акционерите;

3. Образец на пълномощно за участие в Общо събрание на акционерите;

 

 

 

 

 

 

11.01.2014 г.

„ФОРМОПЛАСТ” АД – гр. Кърджали проведе извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на дружеството на 10.01.2014 г. в офиса на дружеството в гр.Кърджали, област Кърджали, Промишлена зона „Юг”.

1. Протокол от проведеното на 10.01.2014 г. Общо събрание на акционерите на „ФОРМОПЛАСТ” АД;

2. Уведомление до КФН за лицата, упражнили правото си на глас чрез представител по Чл. 116, ал. 11 от ЗППЦК;

 

 

 

 

 

 

05.12.2013 г.

Съветът на директорите на „ФОРМОПЛАСТ” АД – гр. Кърджали на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ вр. с чл. 115 ал.1 от ТЗ свиква извънредно заседание на общото събрание на акционерите на дружеството на 10.01.2014 г. от 11.00 часа в офиса на дружеството в гр. Кърджали, област Кърджали, Промишлена зона „Юг”.

МАТЕРИАЛИ, СВЪРЗАНИ С ДНЕВНИЯ РЕД НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

1. Покана за провеждане на Общо събрание на акционерите на „ФОРМОПЛАСТ” АД;

2. Образец на пълномощно за участие в Общо събрание на акционерите;

3. Протокол от заседание на Съвета на директорите на „ФОРМОПЛАСТ” АД за свикване на Общо събрание на акционерите;

4. Информация за предложеният за член на СД;

5. Свидетелство за съдимост за предложеният за член на СД;

6. Декларация по чл. 116а, ал. 2 от ЗППЦК;

7. Справка от ТР;

 

 

 

 

 

 

02.10.2013 г.

„ФОРМОПЛАСТ” АД – гр. Кърджали проведе извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на дружеството на 01.10.2013 г. в офиса на дружеството в гр.Кърджали, област Кърджали, Промишлена зона „Юг”.

1. Протокол от проведеното на 01.10.2013 г. Общо събрание на акционерите на „ФОРМОПЛАСТ” АД;

2. Уведомление до КФН за лицата, упражнили правото си на глас чрез представител по Чл. 116, ал. 11 от ЗППЦК;

3. Политика за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на „ФОРМОПЛАСТ” АД;

 

 

 

 

 

 

02.09.2013 г.

Съветът на директорите на „ФОРМОПЛАСТ” АД – гр. Кърджали на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ вр. с чл. 251 ал.2 от ТЗ свиква извънредно заседание на общото събрание на акционерите на дружеството на 01.10.2013 г. от 14.00 часа в офиса на дружеството в гр. Кърджали, област Кърджали, Промишлена зона „Юг”.

МАТЕРИАЛИ, СВЪРЗАНИ С ДНЕВНИЯ РЕД НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

1. Покана за провеждане на Общо събрание на акционерите на „ФОРМОПЛАСТ” АД;

2. Образец на пълномощно за участие в Общо събрание на акционерите;

3. Протокол от заседание на Съвета на директорите на „ФОРМОПЛАСТ” АД за свикване на Общо събрание на акционерите;

4. Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ФОРМОПЛАСТ” АД;

5. Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ФОРМОПЛАСТ” АД;

6. Материали и предложения за решения по точките от дневния ред на Общо събрание на акционерите;

 

 

 

 

 

 

29.06.2013 г.

“ФОРМОПЛАСТ” АД – гр. Кърджали проведе редовно заседание на Общото събрание на акционерите на дружеството на 28.06.2013 г. от 12.00 часа в офиса на дружеството в гр.Кърджали, област Кърджали, Промишлена зона „Юг”

1. Протокол от проведеното на 28.06.2013 г. Общо събрание на акционерите на „ФОРМОПЛАСТ” АД;

2. Уведомление до КФН за лицата, упражнили правото си на глас чрез представител по Чл. 116, ал. 11 от ЗППЦК;

 

 

 

 

 

 

29.06.2012 г.

“ФОРМОПЛАСТ” АД – гр. Кърджали проведе редовно заседание на Общото събрание на акционерите на дружеството на 28.06.2012 г. от 12.00 часа в офиса на дружеството в гр.Кърджали, област Кърджали, Промишлена зона „Юг”

1. Протокол от проведеното на 28.06.2012 г. Общо събрание на акционерите на „ФОРМОПЛАСТ” АД;

2. Уведомление до КФН за лицата, упражнили правото си на глас чрез представител по Чл. 116, ал. 11 от ЗППЦК;

 

 

 

 

 

 

27.05.2012 г.

Съветът на директорите на „ФОРМОПЛАСТ” АД – гр. Кърджали на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ вр. с чл. 251 ал.2 от ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на дружеството на 28.06.2012 г. от 12.00 часа в офиса на дружеството в гр. Кърджали, област Кърджали, Промишлена зона „Юг”.

МАТЕРИАЛИ, СВЪРЗАНИ С ДНЕВНИЯ РЕД НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

1. Покана за провеждане на Общо събрание на акционерите на „ФОРМОПЛАСТ” АД;

2. Образец на пълномощно за участие в Общо събрание на акционерите;

3. Протокол от заседание на Съвета на директорите на „ФОРМОПЛАСТ” АД за свикване на Общо събрание на акционерите;

4. Одитиран годишен финансов отчет на дружеството за 2010 г.;

5. Доклад на експерт – счетоводителя (регистриран одитор), заверил годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.;

6. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 г.;

7. Годишен доклад на директора за връзка с инвеститорите на „ФОРМОПЛАСТ” АД;

8. Доклад на Одитния комитет на „ФОРМОПЛАСТ” АД, съгласно чл. 40е от Закона за независимия финансов одит;

9. Материали и предложения за решения по точките от дневния ред на Общо събрание на акционерите;

 

 

 

 

 

 

30.06.2011 г.

“ФОРМОПЛАСТ” АД – гр. Кърджали проведе редовно заседание на Общото събрание на акционерите на дружеството на 30.06.2011 г. от 12.00 часа в офиса на дружеството в гр.Кърджали, област Кърджали, Промишлена зона „Юг”

1. Протокол от проведеното на 30.06.2011 г. Общо събрание на акционерите на „ФОРМОПЛАСТ” АД;

2. Уведомление до КФН за лицата, упражнили правото си на глас чрез представител по Чл. 116 ал. 11 от ЗППЦК;

 

 

 

 

 

 

29.05.2011 г.

Съветът на директорите на „ФОРМОПЛАСТ” АД – гр. Кърджали на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ вр. с чл. 251 ал.2 от ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на дружеството на 30.06.2011 г. от 12.00 часа в офиса на дружеството в гр. Кърджали, област Кърджали, Промишлена зона „Юг”.

МАТЕРИАЛИ, СВЪРЗАНИ С ДНЕВНИЯ РЕД НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

1. Покана за провеждане на Общо събрание на акционерите на „ФОРМОПЛАСТ” АД;

2. Образец на пълномощно за участие в Общо събрание на акционерите;

3. Протокол от заседание на Съвета на директорите на „ФОРМОПЛАСТ” АД за свикване на Общо събрание на акционерите;

4. Одитиран годишен финансов отчет на дружеството за 2010 г.;

5. Доклад на експерт – счетоводителя (регистриран одитор), заверил годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.;

6. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 г.;

7. Годишен доклад на директора за връзка с инвеститорите на „ФОРМОПЛАСТ” АД;

8. Доклад на Одитния комитет на „ФОРМОПЛАСТ” АД, съгласно чл. 40е от Закона за независимия финансов одит; ;

9. Материали и предложения за решения по точките от дневния ред на Общо събрание на акционерите;

10. Данни за лицето, предложено за член на Одитния комитет на “Формопласт” АД;

11. Други документи;

Образецът на пълномощно за участие в Общото събрание на акционерите може да бъде получен и лично на хартиен носител на адреса на дружеството в гр. Кърджали, област Кърджали, Промишлена зона „Юг”, или в случай на поискване - чрез пощенска услуга за сметка на дружеството.

 

 

 

 

 

 

28.01.2011 г.

„ФОРМОПЛАСТ” АД – гр. Кърджали проведе извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на дружеството на 28.01.2011 г. от 12.00 часа в офиса на дружеството в гр.Кърджали, област Кърджали, Промишлена зона „Юг”.

1. Протокол от проведеното на 28.01.2011 г. Общо събрание на акционерите на „ФОРМОПЛАСТ” АД;

2. Списък на акционерите, присъствали и гласували на Общо събрание на акционерите на „ФОРМОПЛАСТ” АД;

3. Пълномощно за участие в Общо събрание на акционерите на „ФОРМОПЛАСТ” АД;

4. Уведомление до КФН за лицата, упражнили правото си на глас чрез представител по Чл. 116 ал. 11 от ЗППЦК;

 

 

 

 

 

 

27.01.2011 г.

„ФОРМОПЛАСТ” АД – гр. публикува програмата си за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление - . Link

 

 

 

 

 

 

14.12.2010 г.

ФОРМОПЛАСТ” АД – гр. Кърджали на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на дружеството на 28.01.2011 г. от 12.00 часа в офиса на дружеството в гр. Кърджали, област Кърджали, Промишлена зона „Юг”.

МАТЕРИАЛИ, СВЪРЗАНИ С ДНЕВНИЯ РЕД НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

1. Покана за провеждане на Общо събрание на акционерите на „ФОРМОПЛАСТ” АД;

2. Образец на пълномощно за участие в Общо събрание на акционерите;

3. Протокол от заседание на Съвета на директорите на „ФОРМОПЛАСТ” АД за свикване на Общо събрание на акционерите;

4. Информация за членове на СД;

5. Свидетелства за съдимост на предложените за членове на СД;

6. Материали и предложения за решения по точките от дневния ред на Общо събрание на акционерите;

7. Уведомително писмо.

 

 

 

 

 

 

19.11.2010 г.

Протокол от заседание на Съвета на директорите на „ФОРМОПЛАСТ” АД

 

 

 

 

 

 

10.11.2010 г.

ФОРМОПЛАСТ” АД – гр. Кърджали на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на дружеството на 22.12.2010 г. от 12.00 часа в офиса на дружеството в гр. Кърджали, област Кърджали, Промишлена зона „Юг”.

МАТЕРИАЛИ, СВЪРЗАНИ С ДНЕВНИЯ РЕД НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

1. Покана за провеждане на Общо събрание на акционерите на „ФОРМОПЛАСТ” АД;

2. Образец на пълномощно за участие в Общо събрание на акционерите;

3. Протокол от заседание на Съвета на директорите на „ФОРМОПЛАСТ” АД за свикване на Общо събрание на акционерите;

4. Информация за членове на СД;

5. Свидетелства за съдимост на предложените за членове на СД;

6. Материали и предложения за решения по точките от дневния ред на Общо събрание на акционерите;

Образецът на пълномощно за участие в Общото събрание на акционерите може да бъде получен и лично на хартиен носител на адреса на дружеството в гр. Кърджали, област Кърджали, Промишлена зона „Юг”, или в случай на поискване - чрез пощенска услуга за сметка на дружеството.

 

 

 

 

 

 

10.11.2010 г.

Писмо до КФН относно проведеното извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на 03.11.2010 г.

 

 

 

 

 

 

04.11.2010 г.

„ФОРМОПЛАСТ” АД – гр. Кърджали проведе извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на дружеството на 03.11.2010 г. от 12.00 часа в офиса на дружеството в гр.Кърджали, област Кърджали, Промишлена зона „Юг”.

1. Протокол от проведеното на 03.11.2010 г. Общо събрание на акционерите на „ФОРМОПЛАСТ” АД;

2. Списък на акционерите, присъствали и гласували на Общо събрание на акционерите на „ФОРМОПЛАСТ” АД;

3. Пълномощно за участие в Общо събрание на акционерите на „ФОРМОПЛАСТ” АД;

4. Уведомление до КФН за лицата, упражнили правото си на глас чрез представител по Чл. 116 ал. 11 от ЗППЦК;

5. Декларации по чл. 114Б от ЗППЦК;

6. Декларации по чл. 234, ал. 2 и 3 от ТЗ;

7. Декларации по чл. 237, ал. 3, 4 и 5 от ТЗ;

8. Протокол от СД;

9. Спесимен;

 

 

 

 

 

 

07.10.2010 г.

Становище на Съвета на директорите на „ФОРМОПЛАСТ” АД относно търговото предложение на “Пластхим-Т” АД към останалите акционери на „ФОРМОПЛАСТ” АД

 

 

 

 

 

 

27.09.2010 г.

„ФОРМОПЛАСТ” АД – гр. Кърджали на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на дружеството на 03.11.2010 г. от 12.00 часа в офиса на дружеството в гр. Кърджали, област Кърджали, Промишлена зона „Юг”

МАТЕРИАЛИ, СВЪРЗАНИ С ДНЕВНИЯ РЕД НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

1. Покана за провеждане на Общо събрание на акционерите на „ФОРМОПЛАСТ” АД;

2. Образец на пълномощно за участие в Общо събрание на акционерите;

3. Протокол от заседание на Съвета на директорите на „ФОРМОПЛАСТ” АД за свикване на Общо събрание на акционерите;

4. Информация за членове на СД;

5. Свидетелства за съдимост на предложените за членове на СД;

6. Материали и предложения за решения по точките от дневния ред на Общо събрание на акционерите;

Образецът на пълномощно за участие в Общото събрание на акционерите може да бъде получен и лично на хартиен носител на адреса на дружеството в гр. Кърджали, област Кърджали, Промишлена зона „Юг”, или в случай на поискване - чрез пощенска услуга за сметка на дружеството.

 

 

 

 

 

 

20.09.2010 г.

„ФОРМОПЛАСТ” АД – гр. Кърджали проведе извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на дружеството на 20.09.2010 г. от 12.00 часа в офиса на дружеството в гр.Кърджали, област Кърджали, Промишлена зона „Юг”.

1. Протокол от проведеното на 20.09.2010 г. Общо събрание на акционерите на „ФОРМОПЛАСТ” АД;

2. Списък на акционерите, присъствали и гласували на Общо събрание на акционерите на „ФОРМОПЛАСТ” АД;

3. Пълномощно за участие в Общо събрание на акционерите на „ФОРМОПЛАСТ” АД;

 

 

 

 

 

 

07.09.2010 г.

Протокол от заседание на Съвета на директорите на „ФОРМОПЛАСТ” АД;

 

 

 

 

 

 

03.09.2010 г.

Протокол от заседание на Съвета на директорите на „ФОРМОПЛАСТ” АД;

 

 

 

 

 

 

22.07.2010 г.

„ФОРМОПЛАСТ” АД – гр. Кърджали на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на дружеството на 03.09.2010 г. от 12.00 часа в офиса на дружеството в гр. Кърджали, област Кърджали, Промишлена зона „Юг”

МАТЕРИАЛИ, СВЪРЗАНИ С ДНЕВНИЯ РЕД НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

1. Покана за провеждане на Общо събрание на акционерите на „ФОРМОПЛАСТ” АД;

2. Образец на пълномощно за участие в Общо събрание на акционерите;

3. Протокол от заседание на Съвета на директорите на „ФОРМОПЛАСТ” АД за свикване на Общо събрание на акционерите;

4. Информация за лицата, предложени за членове на СД;

5. Материали и предложения за решения по точките от дневния ред на Общо събрание на акционерите;

Образецът на пълномощно за участие в Общото събрание на акционерите може да бъде получен и лично на хартиен носител на адреса на дружеството в гр. Кърджали, област Кърджали, Промишлена зона „Юг”, или в случай на поискване - чрез пощенска услуга за сметка на дружеството.

 

 

 

 

 

 

29.06.2010 г.

„ФОРМОПЛАСТ” АД – гр. Кърджали проведе редовно заседание на Общото събрание на акционерите на дружеството на 29.06.2010 г. в офиса на дружеството в гр. Кърджали, Промишлена зона „Юг”

1. Протокол от проведеното на 29.06.2010 г. Общо събрание на акционерите на „ФОРМОПЛАСТ” АД;

2. Уведомление до КФН за лицата, упражнили правото си на глас чрез представител по Чл.116, ал. 11 от ЗППЦК;

 

 

 

 

 

 

13.05.2010 г.

„ФОРМОПЛАСТ” АД – гр. Кърджали на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква редовното заседание за 2010 год. на Общото събрание на акционерите на дружеството на 29.06.2010 г. от 12.00 часа в офиса на дружеството в гр. Кърджали, област Кърджали, Промишлена зона „Юг”

МАТЕРИАЛИ, СВЪРЗАНИ С ДНЕВНИЯ РЕД НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

1. Покана за провеждане на Общо събрание на акционерите на „ФОРМОПЛАСТ” АД;

2. Образец на пълномощно за участие в Общо събрание на акционерите;

3. Протокол от заседание на Съвета на директорите на „ФОРМОПЛАСТ” АД за свикване на Общо събрание на акционерите;

4. Одитиран годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г.;

5. Доклад на експерт – счетоводителя (регистриран одитор), заверил годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.;

6. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 г.;

7. Годишен доклад на директора за връзка с инвеститорите на „ФОРМОПЛАСТ” АД;

8. Доклад на Одитния комитет на „ФОРМОПЛАСТ” АД, съгласно чл. 40е от Закона за независимия финансов одит;

9. Материали и предложения за решения по точките от дневния ред на Общо събрание на акционерите;

Образецът на пълномощно за участие в Общото събрание на акционерите може да бъде получен и лично на хартиен носител на адреса на дружеството в гр. Кърджали, област Кърджали, Промишлена зона „Юг”, или в случай на поискване - чрез пощенска услуга за сметка на дружеството.

 

 

 

 

 

 

19.06.2009 г.

„ФОРМОПЛАСТ” АД – гр. Кърджали проведе редовно заседание на Общото събрание на акционерите на дружеството на 19.06.2009 г. в офиса на дружеството в гр. Кърджали, Промишлена зона „Юг”

1. Протокол от проведеното на 19.06.2009 г. Общо събрание на акционерите на „ФОРМОПЛАСТ” АД;

2. Списък на акционерите и техните представители, присъствали на заседанието на Общото събрание на акционерите;

3. Пълномощно за участие в Общо събрание на акционерите на „ФОРМОПЛАСТ” АД;

 

 

 

 

 

 

11.05.2009 г.

„ФОРМОПЛАСТ” АД – гр. Кърджали на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква редовното заседание за 2009 год. на Общото събрание на акционерите на дружеството на 19.06.2009 г. от 12.00 часа в офиса на дружеството в гр. Кърджали, област Кърджали, Промишлена зона „Юг”

МАТЕРИАЛИ, СВЪРЗАНИ С ДНЕВНИЯ РЕД НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

1. Покана за провеждане на Общо събрание на акционерите на „ФОРМОПЛАСТ” АД;

2. Образец на пълномощно за участие в Общо събрание на акционерите;

3. Протокол от заседание на Съвета на директорите на „ФОРМОПЛАСТ” АД за свикване на Общо събрание на акционерите;

4. Одитиран годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г.;

5. Доклад на експерт – счетоводителя (регистриран одитор), заверил годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.;

6. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г.;

7. Годишен доклад на директора за връзка с инвеститорите на „ФОРМОПЛАСТ” АД;

8. Отчет за управлението на прокуристите на „ФОРМОПЛАСТ” АД;

9. Доклад на Одитния комитет на „ФОРМОПЛАСТ” АД, съгласно чл. 40е от Закона за независимия финансов одит;

10. Материали и предложения за решения по точките от дневния ред на Общо събрание на акционерите;

Образецът на пълномощно за участие в Общото събрание на акционерите може да бъде получен и лично на хартиен носител на адреса на дружеството в гр. Кърджали, област Кърджали, Промишлена зона „Юг”, или в случай на поискване - чрез пощенска услуга за сметка на дружеството.